REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH


TARGI ORGANIZOWANE PRZEZ LENTEWENC SP. Z O.O.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje Odwiedzających Targi organizowane przez spółkę Lentewenc spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/34, 01-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000415363, REGON: 146063993; NIP: 5272675051, wysokość kapitału zakładowego 1 567 500 zł, zwaną dalej „Organizatorem”. Targi zwane są również dalej „wydarzeniem”.
 2. Regulamin określa warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Odwiedzających podczas trwania Targów.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Lentewenc Sp. z o.o. (Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/34, 01-015 Warszawa, Polska), w Punkcie Rejestracji Odwiedzających podczas trwania Targów w miejscu ich organizacji, a także na stronie www danych Targów.
 4. Wstęp na teren Targów i innych wydarzeń towarzyszących Targom oznacza akceptację przez Odwiedzającego niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Targi są organizowane na terenie EXPO XXI w Warszawie przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14.
 6. Wydarzenie towarzyszące mogą być organizowane przez partnerów Organizatora. W takim przypadku w programie Targów lub bezpośrednio w miejscu odbywania Targów dostępna będzie informacja o partnerze Organizatora, to jest osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest organizatorem danego wydarzenia towarzyszącego.

2. ZASADY WSTĘPU

 1. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia Targów i wydarzeń towarzyszących, o recepcji, rodzajach dokumentów wstępu dla Odwiedzających, miejscach rejestracji Odwiedzających.
 2. Wstęp na teren Targów podlega opłatom, regulacji, a czasami ograniczeniom w zależności od wydarzeń towarzyszących wydarzeniu.
 3. Wstęp na teren Targów jest bezpłatny dla przedsiębiorców oraz ich przedstawicieli związanych
  z daną branżą Targów (z wyłączeniem grup określonych przez Organizatora na stronie rejestracji on-line) po wcześniejszej rejestracji poprzez System Rejestracji Odwiedzających na stronie www danego wydarzenia, lub na miejscu w Punkcie Rejestracji Odwiedzających i wypełnieniu odpowiednich zgód.
 4. KAŻDY UCZESTNIK TARGÓW (WYSTAWCA I ODWIEDZAJĄCY):

– ZOBOWIĄZANY JEST stosować się do OGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA – broszura informacyjna do pobrania ze strony www wydarzenia,

 1. W ramach Targów mogą odbywać się prelekcje, warsztaty, wykłady, szkolenia itp., zwane w Regulaminie wydarzeniami towarzyszącymi – uczestnictwo w niektórych wydarzeniach towarzyszących może wymagać wcześniejszej rejestracji na miejscu lub na stronie internetowej Targów.
 2. Odwiedzający wraz ze wstępem na teren Targów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przez ekipy fotograficzne/filmowe współpracujące z Organizatorem i Partnerem. Odwiedzający jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Lentewenc Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Bellavita Expo Ltd. z siedziba w Wielkiej Brytanii, ich wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Lentewenc Sp. z o. o. oraz Bellavita Expo Ltd. wizerunku Odwiedzającego zawartego na filmie oraz zdjęciach powstałych w trakcie Targów, w celu promocji Targów oraz promocji działalności Lentewenc Sp. z o. o. oraz Bellavita Expo Ltd. Filmy oraz zdjęcia mogą być zamieszczane w szczególności na stronie internetowej Organizatora i Partnera, na Facebooku, Instagramie oraz kanale youtube.
 3. W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu e-mail,
 3. nr telefonu,
 4. wizerunku,

jest Lentewenc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5/34, 01-015 Warszawa (dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@lentewenc.pl.

 1. W przypadku zgłoszeń do udziału w wydarzeniu Organizator uprawniony jest do wstrzymania Zgłoszeń online bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności w przypadku wyczerpania maksymalnej liczby miejsc.
 2. Akredytacje dziennikarskie będą wydawane w Punkcie Rejestracji Odwiedzających. O przyznaniu akredytacji decyduje Organizator lub jego przedstawiciel. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

3. ZASADY PŁATNEGO WSTĘPU NA TARGI i WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Dla przedsiębiorców/przedstawicieli/osób prywatnych nie związanych z branżą, przewidziana jest możliwość płatnego wstępu.
 2. W celu zakupu biletu należy wykonać następujące kroki: (1) wypełnić formularz rejestracyjny na stronie wydarzenia, (2) zaakceptować treść Regulaminu, (3) przesłać zgłoszenie online do Organizatora poprzez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Odwiedzający zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane

zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zakupu biletu. Nie ma możliwości dokonania Zgłoszenia online anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia online na adres email Odwiedzającego zostanie automatycznie wysłana

wiadomość email potwierdzająca dokonanie Zgłoszenia online.

 1. Po odnotowaniu przez Organizatora wpłaty należnego wynagrodzenia na wskazany przez Odwiedzającego adres email zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zapłaty oraz informacja dotycząca udziału w Targach.
 2. Organizator nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2

pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

(Dz.U.2016.3 ze zm.).

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletu wstępu, bez podania przyczyny (np. w określonych sytuacjach wskazanych w § 5 niniejszego Regulaminu).
 2. Odwiedzający dokonuje płatności na podstawie faktury pro forma bezpośrednio na rachunek

bankowy Organizatora. W przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Organizatora

Odwiedzający będzie mógł dokonać płatności w formie online poprzez system PayU.

 1. W przypadku wyboru płatności na podstawie faktury pro forma:

1) W ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania Zgłoszenia zostanie wystawiona faktura pro forma

i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email.

2) Zapłaty wynagrodzenia należnego Organizatorowi z tytułu udziału w Targach należy

dokonać w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma. W przypadku Zgłoszenia

online na wydarzenie w terminie krótszym niż 7 dni poprzedzających wydarzenie, wpłaty

należy dokonać w terminie określonym na fakturze pro forma.

3) Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Organizatora wskazany na

fakturze pro forma.

 1. W przypadku wyboru płatności online poprzez system PayU:

1) Po wybraniu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Odwiedzający zostanie

przekierowany automatycznie do systemu płatności PayU. Odwiedzający winien postępować

zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na portalu PayU.

2) Faktura zostanie wystawiona w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego i

wysłana na podany w zgłoszeniu adres email.

3) W przypadku braku dokonania zapłaty online poprzez system PayU, pomimo wybrania

takiej formy płatności, zostanie wystawiona faktura pro forma i wysłana na podany w

zgłoszeniu adres email. Zapłaty wynagrodzenia należnego Organizatorowi należy wówczas

dokonać w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że ustalono

indywidulanie inny termin płatności. W przypadku Zgłoszenia online na wydarzenie w

terminie krótszym niż 7 dni poprzedzających wydarzenie, wpłaty należy dokonać w

terminie określonym na fakturze pro forma. Wpłaty należy dokonać na numer

rachunku bankowego Organizatora wskazany na fakturze pro forma.

 1. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna biletów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu z wyjątkiem zakupów dokonanych na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem się wydarzenia. W takim przypadku Odwiedzający ma czas na odstąpienie od umowy wyłącznie do dnia rozpoczęcia wydarzenia.
 2. W przypadku chęci odstąpienia od umowy Odwiedzający powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailowo na adres: rejestracja@worldfood.pl
 3. Zgłaszający niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 4. W przypadku reklamacji, Odwiedzający powinien skontaktować się mailowo z Organizatorem pod adresem: rejestracja@worldfood.pl przesyłając wszelkie niezbędne informacje potrzebna do rozpatrzenia reklamacji tj: imie i nazwisko, nazwę firmy, tel kontaktowy, mail kontaktowy, opis problemu. Organizator poinformuje o rozpatrzeniu reklamacji maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od czasu otrzymania reklamacji.

 

4. INNE USŁUGI I ŚWIADCZENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Goście mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (wydawnictwa, wstęp na wydarzenia towarzyszące, itd.) będących w ofercie Targów.
 2. Podczas Targów Odwiedzający mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, porad, doradztwa itd. przewidzianych w Programie Targów.
 3. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń Organizator dokonuje jednolitego oznaczenia stoisk wystawców (nie dotyczy stanowisk o zabudowie indywidualnej).
  W Katalogu Targowym prezentowany jest plan lokalizacji stoisk/mapa sytuacyjna wydarzenia.
 1. Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia wystawy – szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie www danego wydarzenia. Odwiedzający mają możliwość odbioru identyfikatora nie później niż 30 minut przed zamknięciem targów.
 2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów lub wydarzeń towarzyszących, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu Targów na polecenie Organizatora.
 3. Na terenie targów uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek akwizycji, sprzedaży i promocji produktów i usług w jakiejkolwiek formie, czasie i miejscu, o ile wspomniane działania nie zostały wcześniej uzgodnione z Organizatorem.
  Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia osoby łamiącej zakaz z terenu targów oraz obciążenia jej karą umowną w wysokości 10 000 PLN netto.
  Z zakazu zwolnieni są Wystawcy danej edycji targów z zastrzeżeniem, że ww. działalność ogranicza się do stoiska Wystawcy lub prowadzona jest w miejscu i formie uzgodnionej
  z Organizatorem.
 4. Ze względu na komercyjny charakter wydarzenia, w celu zapewnienia odpowiedniej grupy zwiedzających, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu Targów osób, bez podania przyczyny i bez możliwości ponownego wstępu. W przypadku kiedy Zwiedzający zakupił bilet wstępu, Organizator zwróci koszty biletu w sposób, w jaki dokonano płatności lub gotówką na miejscu.
 5. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
 6. wnoszenia i  używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo  dla zdrowia i życia osób;
 7. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 8. zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 9. wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę;
 10. palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych,
  z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
 11. zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie;
 12. niszczenia infrastruktury.
 13. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów.
 14. W razie nieprzestrzegania  zakazów wymienionych w ust. 5 pkt. a) – g), Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów
  i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
 15. Odwiedzający są zobowiązani do:
 16. respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 17. wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Warszawskiego Centrum EXPO XXI  ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
 18. usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych;
 19. dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach Targów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

 1. Organizatorzy Targów zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia daty organizacji Targów i zobowiązują się do poinformowania o tym ze stosownym wyprzedzeniem na stronach internetowych Targów.
 2. Odwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren Targów przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)
 3. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzenie szkód
  w mieniu Organizatora Targów (uszkodzenia, ubytki, itd.). Oceny szkód dokonuje poszkodowany w obecności Organizatora i Odwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone
  w stosownym protokole.
 4. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym innym odwiedzającym.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających na terenach Targów odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie.
 6. Opiekun zorganizowanej grupy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych i jest zobowiązany do egzekwowania od podopiecznych przestrzegania przepisów porządkowych.
 7. Odwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość
  i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.
 2. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie www danego wydarzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 4. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.